Nehmotná aktiva a skrytá ziskovost firem

Cílem účetnictví, jazyka podnikání, je poskytovat finanční informace, které umožní manažerům a jiným uživatelům finančních výkazů činit informovaná rozhodnutí o společnosti. V posledních desetiletích se nicméně schopnost interpretovat účetní závěrky zkomplikovala tím, jak čím dál více firem investuje do nehmotného majetku (Hmotný majetek je fyzický – např. továrny či nákladní automobily. Mezi nehmotný majetek lze zařadit např. firemní značky či školení zaměstnanců. V minulosti převládaly investice do hmotného majetku.).  

Problém spočívá v tom, že účetní zachycují investice do hmotného majetku primárně v rozvaze a nehmotné investice na výkazu zisku a ztráty. Investoři, analytici a jiní uživatelé účetních výkazů by proto měli finanční výkazy upravit, aby zjistili, jaká je skutečná ziskovost firmy. V některých případech může být podstatně vyšší, jindy zase nižší. Pokud bychom například takto upravili zisky společností v indexu S&P 500, tak by vzrostly přibližně o 12 %.

Otázkou nehmotného majetku a zisků se rozhodl ve svém posledním reportu „Intangibles and Earnings – Improving the Usefulness of Financial Statements (ZDE)“ zabývat i Michael J. Mauboussin z investiční banky Morgan Stanley.

V dokumentu se mimo jiné dočtete o:

  • účetnictví a základních metodách ocenění firmy,
  • členění zisků a investic,
  • dopadech nehmotných aktiv na zisky a účetní hodnotu společností
  • či o dvou případových studiích a indexu S&P 500.
Ucetni hodnota a nehmotna aktiva