Přehled základních ukazatelů finanční analýzy

Ukazatele finanční analýzy patří mezi základní nástroje každého analytika, portfolio manažera či fundamentálního investora. Tvoří základní stavební kameny finanční analýzy podniku. Na webu investicedoakcii.cz se v řadě různých článků setkáte s celou řadou rozličných ukazatelů.

Pro vaši lepší orientaci jsem vytvořil na jediném místě seznam všech nejvýznamnějších ukazatelů. Seznam se bude postupně rozrůstat s tím, jak se budou objevovat nové ukazatele v jednotlivých článcích.

Valuační ukazatele

Obecně platí, že čím nižší hodnota ukazatele, tím statisticky levnější se akcie jeví. V případě akcií s nízkou hodnotou ukazatele nakupujeme jeden dolar tržeb na akcii (nebo také zisků, peněžních toků, účetní hodnoty a jiných) levněji než v případě akcií s vysokou hodnotou.

 • P/S (Price to sales ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k tržbám na akcii za uplynulých 12 měsíců.
 • P/E (Price to earnings ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k zisku na akcii za uplynulých 12 měsíců.
 • Forward P/E (Forward price to earnings ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k očekávanému zisku na akcii v následujících 12 měsících.
 • Shiller P/E (Shiller price to earnings ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k průměrným desetiletým ziskům na akcii očištěným o inflaci. Většinou se nepoužívá u jednotlivých akcií, ale spíše u akciových indexů.
 • P/CF (Price to cash flow ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k peněžním tokům, které firma vygenerovala v uplynulých 12 měsících.
 • P/FCF (Price to free cash flow ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k volným peněžním tokům, které firma vygenerovala v uplynulých 12 měsících.
 • P/B (Price to book value ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k účetní hodnotě vlastního jmění (aktiva mínus hodnota cizích zdrojů) společnosti v posledním čtvrtletí.
 • P/FCF (Price to Free Cash Flow) – ukazatel tržní ceny akcie k Free Cash Flow (volným peněžním tokům) na akcii. FCF představuje množství volné hotovosti, kterou firma vygeneruje po veškerých nezbytných investicích do běžného provozu a dalšího rozvoje podniku. V obecné rovině lze říci, že čím více volných peněžních toků firma při dané úrovni kapitálu vygeneruje, tím lépe. Přirozeně potom platí, že čím nižší je ukazatel P/FCF, tím se firma jeví statisticky levnější.
 • FCF yield (Free Cash Flow Yield) – obrácený ukazatel P/FCF, který je vyjádřený v procentech. Vyjadřuje procentuální FCF výnos. Čím vyšší je hodnota procentuálního výnosu, tím statisticky levnější se akcie na první pohled jeví.

Ukazatele rentability

Měří rentabilitu daného podniku. Nejčastěji poměřují čistý zisk společnosti za uplynulých 12 měsíců k některému ze zdrojů.

 • ROE (Return on equity) – Rentabilita vlastního jmění poměřuje čistý zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců k vlastnímu jmění společnosti.
 • ROA (Return on assets) – Rentabilita aktiv poměřuje čistý zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců k účetní hodnotě všech aktiv firmy.
 • ROC (Return on capital) – Rentabilita kapitálu poměřuje čistý zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců k celkové hodnotě kapitálu, který firma využívá k podnikání (tedy součet vlastního jmění a dluhů).

Ukazatele zadlužení

Měří zadlužení společnosti. Jakmile přesáhne zadlužení firmy určitou hranici, představuje zvyšující se zadlužení pro investory riziko.

 • Debt/Equity – Ukazatel dluhu k účetní hodnotě vlastního jmění. V obecné rovině se považuje za hranici rozumného financování hodnota do 60 %. Každé odvětví je nicméně specifické a je vždy lepší posuzovat individuálně.

Komplexnější přehled nejpoužívanějších value ukazatelů a ukazatelů finanční analýzy naleznete v článku „Přehled valuačních ukazatelů a ukazatelů finanční analýzy„.